v městské části Brno-jih

Vyberte název novému parku v Komárově ve městské části Brno-jih

Pravidla ankety

  1. Počátek vyhlášení ankety je stanoven na 01.09.2021.
  2. Návrh na název parku se podává vyplněním anketního formuláře na webu https://apl.brno.cz.
  3. Název parku je vybírán pro území číslo parcely 129/1 Komárov.
  4. Podávat návrhy a hlasovat může fyzická osoba starší 18 let pobývající na území České republiky v obou případech pouze jednou, a to vyplněním formuláře, který bude požadovat emailovou adresu, jméno a příjmení odesílatele.
  5. Navrhovaný název parku nesmí obsahovat vulgární slova, jména žijících osobností a může obsahovat max. 5 slov. Odesláním anketního nebo hlasovacího formuláře bere účastník ankety na vědomí zpracování svých osobních údajů Statutárním městem Brnem na nezbytně nutnou dobu tzn. do vyhlášení výsledků ankety, a pak budou skartovány. Organizátor zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Zpracovávány budou osobní údaje: jméno a příjmení, email. Právním titulem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR
  6. Před odesláním anketního formuláře bude účastník ankety povinen zaškrtnout souhlas viz. níže: Účastník ankety (navrhovatel) souhlasí s tím, že v případě, že jeho návrh bude vybrán jako vítězný, tak uzavře se statutárním městem Brnem licenční smlouvu za účelem poskytnutí bezplatné neodvolatelné licence k autorským právům na název parku podle § 2358 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Správce plní prostřednictvím tohoto formuláře informační povinnost vůči subjektu údajů ve smyslu čl. 13 GDPR a informuje subjekt údajů, že na webových stránkách (https://www.brno.cz/GDPR v sekci Ochrana osobních údajů) jsou uveřejněny informace o právech subjektů údajů dle GDPR a o zpracování osobních údajů v rámci konkrétní agendy informuje správce subjekt údajů v sekci Záznamy o činnostech zpracování (https://www.brno.cz/gdpr/zaznamy-o-cinnostech-zpracovani).

© 2021 | OŽP MMB