v městské části Brno-jih

Poloha parku

Úprava lokality nad sídlištěm je prvním realizovaným krokem v plánované revitalizaci téměř 4 km dlouhého toku Staré Ponávky. Ideově vychází z revitalizační studie z roku 2010, v průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace došlo k úpravám původního návrhu do současné podoby.

Na místě bývalého provizorního parkoviště a výběhu pro psy s minimem stromů vznikla parková plocha o rozloze zhruba 1,4 ha, jejímž dominantním a určujícím prvkem je koryto Staré Ponávky. Dříve regulovaný tok byl upraven do přírodě bližší podoby, k hladině se tak lze dostat přímo ze břehu v rozvolněné části toku, v užší části koryta slouží k přiblížení pobytové schody a molo. Říčka je přemostěna třemi lávkami, které zároveň propojují blízké sídliště s revitalizovaným komerčním areálem Svatopetrská. Úprava obou ploch byla sjednocena použitými materiály a sadovými úpravám. Podél toku je zbudována páteřní komunikace s betonovým povrchem, cestní síť doplňují mlatové stezky v kombinaci s kamennou dlažbou. Běžně používaný mobiliář (lavičky, koše) ozvláštňují dřevěná lehátka rozmístěná po obvodu centrální louky. V maximální možné míře byly zachovány stávající stromy podél toku, které byly doplněny dosadbami stromů a keřů v ploše a velkým množstvím bylin, především na březích toku. Centrální prostor tvoří pobytový trávník, po obvodu přecházející v luční porost.

Obrázek 1: Fotografie parku

Obrázek 2: Vyznačené území v GIS mapě

Vyberte název novému parku v městské části Brno-jih

Organizátorem ankety „Vyberte název novému parku v městské části Brno-jih“ (číslo parcely 129/1 Komárov) je Magistrát města Brna – Odbor životního prostředí. Tato anketa je určena pro širokou veřejnost. Anketa bude probíhat dvoukolově. Počátek vyhlášení prvního kola ankety je stanoven na 01.09.2021 a bude končit 30.09.2021.

První kolo probíhá sběrem návrhů na název parku a provádí se vyplněním anketního formuláře.

Návrh na název parku může podávat fyzická osoba starší 18 let pobývající na území České republiky, a to pouze jednou, vyplněním anketního formuláře, který bude požadovat emailovou adresu, jméno a příjmení navrhovatele.

Navrhovaný název parku nesmí obsahovat vulgární slova, jména žijících osobností a může obsahovat max. 5 slov. Odesláním anketního nebo hlasovacího formuláře bere účastník ankety na vědomí zpracování svých osobních údajů Statutárním městem Brnem, na nezbytně nutnou dobu, do vyhlášení vítězného návrhu, a pak budou skartovány. Organizátor zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen GDPR). Zpracovávány budou osobní údaje: jméno a příjmení, email. Právním titulem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR.

V případě vícenásobného nominování stejného názvu parku bude zařazen v pořadí první nominovaný, rozhoduje čas odeslání anketního formuláře.

Po ukončení sběru návrhů na název parku organizátor (OŽP) anketní formuláře vyhodnotí a zpracuje dle pravidel ankety. Městská část Brno-jih bude rovněž vyzvána k poskytnutí návrhu názvu k místnímu parku. Do ankety nebudou zařazeny ty názvy parků, které žádným způsobem nesouvisejí s tématem ankety, nevyhovují kvalitou, mají neetický obsah anebo jinak porušují pravidla ankety Vyber název parku. Organizátor navrhované názvy parku následně předloží Odborné porotě, ta vybere maximálně 5 finalistů. Vybrané nominované návrhy budou zveřejněny nejpozději do 10 dnů po jednání Odborné poroty, která finalisty vybrala, na stránkách www.brno.cz.

Druhé kolo ankety bude provedeno prostřednictvím veřejného hlasování na webových stránkách www.brnoid.cz. Občané tak mohou hlasovat právě pro jeden z pěti navrhovaných názvů parků. Druhé kolo hlasování bude probíhat od 13.10.2021-12.11.2021.

Hlasovat může fyzická osoba starší 18 let pobývající na území České republiky, a to pouze jednou, hlasování se provádí vyplněním hlasovacího formuláře, který bude požadovat emailovou adresu, jméno a příjmení odesílatele.

Po ukončení hlasování a překontrolování hlasů organizátor publikuje výsledky na www.brno.cz, kde vyhlásí vítězný návrh. Tento návrh bude předložen ke schválení Zastupitelstvu městské části Brno-jih, Pracovní skupině pro názvosloví města Brna a poté Zastupitelstvu města Brna.

Organizátor kontaktuje navrhovatele vítězného názvu parku ohledně převzetí věcné ceny. Ceny v anketě nejsou soudně vymahatelné a jsou nevyměnitelné. Ceny budou výhercům předány osobně (případně zaslány poštou) při slavnostním vyhlášení výsledku ankety Název parku, nebo v kanceláři 1. náměstka primátorky Brna dle dohody, případně zaslány poštou na předem ověřenou adresu.

Organizátor ankety může při podezření na podvodné jednání vyloučit účastníka ankety ze soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky ankety, anketu odložit, zkrátit, přerušit nebo ji bez náhrady zrušit.

© 2021 | OŽP MMB